A view from Nanchang Jie, Wuxi, Jiangsu Province. Again, I’m Playing with HDR.

Paul Git @PaulGit